کله ی اَسب

انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، با حمایت اداره کل هنرهای تجسمی برگزار می کند:

کله ی اَسب

نگاهی به طرح جلدهای انتشارات فرانکلین تهران و سازمان کتابهای جیبی
با حضور طرح جلدهایی از بهزاد گلپایگانی
۲۰-۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸باغ موزه قصر تهران، نگارخانه ملک الشعرای بهار